คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
10 เม.ย. 2563
2 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ในที่ทำการอบต.ทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 เม.ย. 2563
3 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
10 เม.ย. 2563
4 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 เม.ย. 2563
5 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
203
10 เม.ย. 2563
6 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
10 เม.ย. 2563
7 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
10 เม.ย. 2563
8 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
205
10 เม.ย. 2563
9 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
194
10 เม.ย. 2563
10 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและ ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11